Klaipėda
+370 46 473342
Vilnius
+370 69 165414
0

0.00€

Jūsų pirkinių krepšelis tuščias!

Gėlių pristatymo sąlygos ir privatumo politika

 

GĖLIŲ PRISTATYMO Į NAMUS, OFISĄ, LIGONINĘ AR KITĄ PASIRINKTĄ VIETĄ INTERNETINĖJE PARDUOTUVĖJE GELIUKURJERIS.LT KARTU SU PRISTATYMU (ĮTEIKIMU) TAISYKLĖS

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  • Gėlių užsakymo į namus ar biurą internetinėje parduotuvėje www.geliukurjeris.lt kartu su pristatymo paslauga (toliau – gėlių užsakymas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, užsisakusio gėlių į namus ar bet kurią kitą vietą internetinėje parduotuvėje www.geliukurjeris.lt  (toliau – Pirkėjas), ir gėlių salono „Gėlės į namus MB”, gėlių pardavėją (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas, gėlių užsakymo, pristatymo ir apmokėjimo sąlygas.
  • Pirkėjas, darydamas gėlių užsakymą, pažymi varnelę prie teiginio „Susipažinau su Taisyklėmis ir su jomis sutinku“, laikoma, kad Pirkėjas patvirtino, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles. Pirkėjui užsisakant gėles, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
  • Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ir yra besąlygiškai atleidžiamas nuo atsakomybės, jeigu Pirkėjas išsamiai nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

 

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
  • Užsisakyti gėles internetinėje internetinėje parduotuvėje www.geliukurjeris.lt Pirkėjas gali:

2.1.1. užsiregistruojant www.geliukurjeris.lt – užpildžius reikalingus registracijos formos laukelius;
2.1.2. nesiregistruojant www.geliukurjeris.lt.

2.1.3. formuojant užsakymą el. paštu info@geliukurjeris.lt arba telefonu.

 

2.2. Pirkėjas, užsakydamas gėles 2.1. Taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose  laukeliuose turi nurodyti gėlių užsakymo sklandžiam pristatymui reiukalingus Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, gėlių pristatymo datą bei laiką,  pristatymo adresą ir telefono numerį.
2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi internetinės parduotuvės www.geliukurjeris.lt, Pardavėjo marketinginiais tikslais. Pirkėjas, nenorėdamas gauti Pardavėjo ir (arba) jo partnerių pranešimų ir (arba) kitų Pirkėjui skirtų pasiūlymų, įvesdamas registracijoje prašomus duomenis turi nurodyti, kad tokie pranešimai ir (arba) pasiūlymai jam nebūtų siunčiami.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi gėlių užsakymo internetinėje parduotuvėje geliukurjeris.lt tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini gėlių užsakymo pristatymui.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas www.geliukurjeris.lt bei užsakydamas gėles, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tik gavus Pirkėjo sutikimą. Pirkėjo sutikimas išreiškiamas užsiregistravus www.geliukurjeris.lt bei pažymint atitinkamus laukus.
2.7. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
2.8. Pardavėjas įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.9. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo terminas 2 metai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo. Suėjus šioms aplinkybėms Pardavėjas asmens duomenis sunaikina.

 

 

 1. PIRKIMO IR PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMO MOMENTAS
  • Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje svetainėje www.geliukurjeris.lt suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai šių Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
  • Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas www.geliukurjeris.lt duomenų bazėje.

 

 1. PIRKĖJO TEISĖS
  • Pirkėjas turi teisę užsisakyti gėles www.geliukurjeris.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi teisę grąžinti užsakytas gėles šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  • Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

 

 1. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pirkėjas, naudodamasis www.geliukurjeris.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje svetainėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
  • Užsisakydamas gėles www.geliukurjeris.lt, Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir asmens duomenys nėra klaidinantys ar neteisingi.
  • Užsiregistravęs Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjo prisijungimo duomenys tampa žinomi tretiesiems asmenims, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją per vieną darbo dieną.
  • Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
  • Pirkėjas privalo sumokėti už gėlių užsakymą ir priimti jį šių Taisyklių nustatyta tvarka

 

 1. PARDAVĖJO TEISĖS
  • Pardavėjas turi teisę keisti ar sustabdyti intenetinės svetainės  funkcijas, svetainėje esančių elementų išdėstymą, nutraukti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą.
  • Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų internetinėje svetainėje www.geliukurjeris.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.
  • Jei Pirkėjas bando pakenkti svetainės www.geliukurjeris.lt veikimo stabilumui ir saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis svetaine www.geliukurjeris.lt
  • Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs numatytą apmokėjimo būdą, nesumoka už gėlių užsakymą.
  • Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais gėlių pristatymo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu ar telefonu. Gėlių užsakymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju valandos. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju.

 

 1. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI
  • Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės svetainės www.geliukurjeris.lt teikiamomis paslaugomis.
  • Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  • Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti užsakytų gėlių Pirkėjui, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnį produktą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiaušų produktą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus bankiniu pavedimu į sąskaitą iš kurios buvo gautas mokėjimas per 7 (septynias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas apmokėjimas per el.bankininkystę.
  • Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas gėles nurodytu adresu Taisyklėse nurodytomis sąlygomis.
  • Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės svetainės www.geliukurjeris.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
  • Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.geliukurjeris.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

 

 1. GĖLIŲ UŽSAKYMO SĄLYGOS

8.1 Pirkėjas gėles gali užsisakyti www.geliukurjeris.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

8.1.1. internetu užsiregistruodamas www.geliukurjeris.lt  (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
8.1.2. internetu nesiregistruodamas www.geliukurjeris.lt ;
8.1.3. telefonu;

8.2 Gėlių užsakymai priimami tik Vilniuje, Klaipėdoje, Kretingoje ir šių miestų rajonuose. 

Visai nepristatome gėlių:

Kretingos rajono Salantų, Darbėnų, Kartenos, Kūlupėnų, Veiviržėnų ir Judrėnų seniūnijose.

Vilniaus rajono Bezdonių, Buivydžių, Dūkštų, Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Medininkų, Paberžės, Rūkainių, Mickūnų, Sužionių, Šatrininkų ir Nemenčinės seniūnijose.

8.3 Pirkėjas gali nutraukti gėlių užsakymo vykdymą bet kuriuo užsakymo metu, iki apmokėjimo.

8.4 Pirkėjui atlikus užsakymą ir gavus apmokėjimo patvirtinimą dėl gėlių pristatymo į namus, Pirkėjas nebegali atšaukti užsakymo ir / ar reikalauti lėšų grąžinimo išskyrus 7.3 punktą.

8.5 Pardavėjas pasilieka teisę nevykdyti gėlių užsakymų Pirkėjui, kuris nors kartą nėra atsiskaitęs už Paslaugą ar yra atsiuntęs melagingą užsakymą.

8.6 Pardavėjas pasilieką teisę keisti užsakymo pristatymo laiką, prieš tai iš anksto informavus Pirkėją nurodytu telefonu.

 

 1. GĖLIŲ PRISTATYMO SĄLYGOS
  • Minimali gėlių užsakymo suma su pristatymu - 25,00 eur.
  • Pardavėjas gėles pristato nemokamai nuo 25 eur.
  • Kretingos rajone gėles pristatome tik nuo 50 eur .
  • Gėlių pristatymo laikas Vilniuje ir Klaipėdoje nuo 8 iki 20 valandos, jeigu su gėlių užsakovu nesutarta kitaip
  • Gėlių pristatymas tą pačią dieną  Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone galimas jeigu užsakymas suformuotas ir apmokėtas iki 16 valandos.
  • Gėlių pristatymas tą pačią dieną Vilniuje ir Vilniaus rajone galimas jeigu užsakymas suformuotas iki 16 valandos.
  • Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslų gėlių pristatymo adresą.
  • Pirkėjas sutinka, kad nenumatytais  atvejais gėlių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja susisiekti su Pirkėju ir suderinti gėlių pristatymo sąlygas.
  • Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už gėlių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu gėlės Pirkėjui nėra pristatomas ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  • Užsakytas gėles pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
  • Užsakytos gėles ir Pirkėjui pristatytos dėl gėlių pakavimo specifikos ir sezoniškumo išoriškai gali skirtis nuo internetinėje parduotuvėje www.geliukurjeris.lt pateiktų nuotraukų.
  • Pirkėjas neturi teisės reikšti jokių pretenzijų Pardavėjui, o Pardavėjas nėra atsakingas Pirkėjui:
   • jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė užsakytų gėlių pristatymo adresą;
   • jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė telefono numerį;
   • jeigu Pirkėjas neteisingai nurodė pageidaujamą užsakytų gėlių pristatymo laiką;
   • jeigu Pirkėjas nepriėmė užsakytų gėlių ne dėl Pardavėjo kaltės (neatidarė durų, atsisakė priimti, neatsiliepė į telefono skambutį ir kt.);
   • jeigu Pirkėjas nesumoka Pardavėjui už užsakytas gėles arba atsisako mokėti už užsakytas gėles nesant tam objektyvių priežasčių;
   • dėl internetinės parduotuvės www.geliukurjeris.lt techninių gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
   • dėl elektroninės bankininkystės Paysera gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių;
   • dėl banko mokėjimo kortelių tvarkymo sistemos gedimų, sutrikimų ir kitokio pobūdžio trikdžių.

9.11 Pardavėjas turi teisę neperduoti užsakytų gėlių Pirkėjui, jeigu yra nors viena iš Taisyklių 9.10.1-9.10.8 punkte nurodytų sąlygų.

 1. GĖLIŲ UŽSAKYMO KAINOS IR APMOKĖJIMAS

10.1 Gėlių užsakymo kainos www.geliukurjeris.lt suformuotame užsakyme pateiktos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį.

10.2 Gėlių kainos yra be jokių papildomų moketi:

   1. kreditine arba debetine kortele;
   2. banko pavedimu;
   3. grynaisiais pinigais gėlių pristatymo metu.

10.4 Galutinė kaina yra nurodoma patvirtinus Pirkėjo krepšelį.

10.5 Pirkėjui, už gėlių užsakymą sumokėjusiam per elektroninę bankininkystę (Paysera) ir užsakytų gėlių negavusiam dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo, taip pat Pirkėjui, pažeidusiam taisykles ir nesilaikančiam nurodytų sąlygų, pinigai atgal į jo banko sąskaitą negrąžinami.

 

 1. RINKODARA IR INFORMACIJA

11.1 Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti internetinėje parduotuvėje www.geliukurjeris.lt įvairias akcijas ar žaidimus.

11.2 Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11.3 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.5 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia internetinės parduotuvės www.geliukurjeris.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytais el. pašto adresais.

11.6 Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  12.1 Šios gėlių užsakymo į namus ar biurą internetinėje parduotuvėje www.geliukurjeris.lt kartu su pristatymo paslauga Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau apie privatumo politiką skaitykite čia.